Vedtægter (nuværende)

§ 1
Foreningens hjemsted og adresse er formandens. Foreningens interesseområde er Lunge, Gelsted og Lunghøj.

§ 2
Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for nedtagning af radiofoni- og fjernsynsprogrammer i det under paragraf 1 nævnte område, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

§ 3
Enhver som bor i foreningens forsyningsområde jf. § 2, kan forlange sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og indmeldelsesgebyr.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, vil foreningen foranledige tilslutningen afbrudt. En eksklusion skal godkendes af den nærmeste følgende generalforsamling.

§ 4
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes ordinært senest i december, og indkaldes gennem den lokale presse med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
4. Fastsættelse af medlemsbidrag og indmeldelsesgebyr for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/4 af medlemmerne kræver det skriftligt.
Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt, og senest 3 uger efter modtagelse af begæringen herom, med den i begæringen angivne dagsorden.
For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære generalforsamlinger.

§ 5
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal.
Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for ét medlem og har således én stemme.
Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne.
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem.
Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

§ 6
Foreningen ledes af bestyrelsen bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg på ulige år ved den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær
og tilsynsførende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger der er nødvendige for foreningens virksomhed. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte medlemsbidrag.
Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at teleinspektionen er underrettet om, hvem der tegner fællesantenneanlægget.
Der vælges 1 bestyrelsessuppleant, som er på valg hvert år.
Der vælges 1 revisor som er på valg hvert år. Revisorsuppleant do.

§ 7
Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidraget og indmeldelsesgebyrer for de kommende år, af generalforsamlingen.
Revisionen finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning.

§ 8
Dersom et medlem ikke efter påkrav har betalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til incasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde for medlemmets egen regning. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter der er en følge af manglende indbetalinger, herunder evt. oplukningsgebyr/nyt indskud.

§ 9
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen. Nye beboere kan kun blive tilsluttet anlægget i overensstemmelse med de herfor forestående regler. Den betalte tilslutningsafgift kan overdrages ved ejerskifte.

§ 10
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Formanden skal meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 11
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den der skal forestå vedligeholdelsen og føre teknisk tilsyn med fællesantenneanlægget. Den tilsynsførende er overfor den øvrige bestyrelse ansvarlig for, at fællesantenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der føres tilsyn og kontrol på anlægget.
Den tilsynsførende modtager reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion.
Den tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaer for vedligeholdelse m.m.. Tilbuddet der antages, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse. Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligeholdelsen sker som aftalt.
Efter beslutning af generalforsamlingen ydes honorar til den tilsynsførende.

§ 12
Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget på en generalforsamling:
1. Ombygning af anlægget.
2. Udvidelse af anlægget med abonnenter udover et tidligere godkendt omfang.
3. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden
antenneforening.
4. Etablering af fælles signa1forsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.
Der skal i indkaldelsen til generalforsamling være redegjort for forslaget, der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 13
Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter skriftlig afstemning blandt foreningens medlemmer:
1.Udvidelse af anlægget med flere TV-kanaler (programmer) eller radiokanaler (programmer).
heri ikke medregnet TV- eller radiokanaler, der pålægges foreningen af offentli-
ge myndigheder eller lignende.
Resultatet af afstemningen afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne besvarelser.

§ 14
Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerrapporter med bilag til levering, samtidig med at målerrapporterne indsendes til Teleinspektionen.

§ 15
Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst 3/4 af stemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages af 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de
fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, gælder dette uanset antallet af fremmødte.
På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling.
Evt. overskud efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

§ 16
I tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres disse af generalforsamlingen.

§ 17
Nærværende vedtægter kan kun andres af en generalforsamling, hvor mindet 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 12.12.2002.

Erik Wunderlich Formand
Henning Petersen Næstformand
Børge Frederiksen Kasserer
Karl Kristian Nielsen
Erik Petersen