Historie

Antenneforeningens historie.

Med baggrund i en artikel i Fyns Stiftstidende, den 30.7.1988, hvor det oplyses, at Fynske Tv-seere vil få en kæmperegning, hvis man fortsat vil se Tysk Tv, ligesom det meddeles at DR-1 skifter fra VHF til UHF, etableres en lille gruppe på foranledning af Kristian Haugaard, med det formål at få startet en antenneforening i området, Gelsted, Lunge og Lunghøj. Arbejdet gik hurtigt i gang og forløb således:

03.08.1988: Kopi af artiklen i Fyns Stiftstidende samt en svarkupon blev udsendt til samtlige husstande, for at måle interessen. Ejby Kommune blev samtidig kontaktet for mulig interesse i at medvirke til finansieringen af anlægget, ligesom der blev aftalt møde med mulige leverandører af antenneanlæg.

31.08.1988: Interessen var stor nok til at gå videre. Der blev etableret et samarbejde med et anerkendt antennefirma, som kunne tilbyde 10 Tv-kanaler, og 5 Radio-kanaler til en pris af ca. kr. 6.000,00 pr. husstand, forudsat at der stadig var nok der ville være med. Der blev udsendt 562 stk. svar-kort, som skulle returneres senest 19.9.1988, svaret var dog ikke bindende. Ved tilbagesvar manglede der tilsagn fra ca. 50 husstande, for at projektet kunne gennemføres. Det blev derfor besluttet at afholde et orienteringsmøde på Gelsted Kro den 3.10.1988.

11.10.1988: Stiftende generalforsamling, hvor der blev vedtaget vedtægter, og valg bestyrelse med følgende sammensætning: Henning Petersen (formand), Erik Wunderlich (kasserer), Henrik Hermansen (sekretær), Karl Kristian Nielsen og Børge Frederiksen. Suppleanter: Kristian Haugaard og Jørgen Christensen. Revisor: Edith Olsen, Bent Sørensen. Revisorsuppleant: Bjarne Hansen.

14.10.1988: Kontrakt, tilslutningsaftale og vedtægter blev sendt ud til de husstande, der havde udvist interesse. 27.10.1988: Indkomne kontrakter var 110 stk., hvilket var for lidt, da antenneudbyderen (Kjærulff Antenner) havde sat 200 tilmeldinger som minimum for igangsættelse. De resterende husstande som havde svaret ja på den første forespørgsel blev kontaktet pr. telefon, uden at der blev opnået tilstrækkeligt grundlag for at etablere et antenneanlæg i området. I en lang periode herefter, helt frem til april 1989, arbejdede gruppen videre med andre og nye muligheder for at få etableret anlægget. Den store indsats bar dog ikke frugt, og da et sidste forsøg på at få finansieringen på plads med kommunale midler slog fejl, blev sagen reelt opgivet, og der blev gjort klar til opløsning af den nystiftede forening. Inden dette skete, blev bestyrelsen kontaktet af firmaet Finvik, som var en helt ny udbyder, der ville ind på markedet, både i store og små områder. Efter en kort dialog, hvor bestyrelsen blev overbevist om selskabets seriøsitet, blev det besluttet at forsøge endnu engang.

26.06.1989: Ny generalforsamling, med vedtagelse af nye vedtægter, tilpasset Finvik’s koncept. 15.08.1989: Informationsmøde på Gelsted Kro, hvor Finvik meddelte, at man ville etablere anlægget uden nogen form for undersøgelse eller tilmelding på forhånd – man havde tiltro til, at der udover de tidligere tilmeldte, snart ville komme mange flere, når anlægget kørte.

14.02.1990: Gravearbejdet påbegyndes, og i juli/august er anlægget fuldt udbygget og sendeklar. I årene efter har antenneanlægget stort set kørt upåklageligt, dog med skiftende udbydere, da Finvik den 16.5.1993 overdrager rettigheder og forpligtelser til firmaet Flemming Kjærulff A/S, der selv i 2003 overdrog kontrakten til den nuværende udbyder, Fyns Antenne og Elektronikcenter A/S.

30.11.2005: På generalforsamlingen for foreningsåret 2004/2005, blev bestyrelsen bemyndiget til at færdigforhandle en større omlægning og modernisering af anlægget, som blev tilbudt foreningen af udbyderen uden kontingentstigning eller lignende. Betingelsen for renoveringen var, at der blev indgået en ny kontrakt, med en 12-årig løbetid. Herudover ville der blive etableret returveje på anlægget, således at der også kunne tilbydes Internet og IP-telefoni.

01.06.2006: Anlægget er nu omlagt og moderniseret, ligesom returvejene er på plads. Der er udsendt skrivelse til medlemmer herom, bilagt mulighed for tilmelding til Internet og efterfølgende til IP-telefoni.