Generalforsamling

Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening
Indkalder til
ordinær generalforsamling
Onsdag den 30. november 2022 kl. 19.30
i Seniorlokalet på Holmegården, Gelsted.
med følgende dagsorden jævnfør vedtægterne:
Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Aflæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
Fastlæggelse af medlemsbidrag og indmeldelsesgebyr for det kommende år.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt.
Bestyrelsen

——————————————————————————————————————–

Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening
Indkalder til
ordinær generalforsamling
tirsdag, den 4.december 2018 kl. 19.30
på Gelsted Kro
med følgende dagsorden jævnfør vedtægterne:

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Aflæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
Fastlæggelse af medlemsbidrag og indmeldelsesgebyr for det kommende år.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt.

Bestyrelsen

——————————————————————————————————————–

Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening
indkalder til
ekstraordinær generalforsamling
på Gelsted Kro
tirsdag den 4. december 2018 kl. ca. 20:30, efter den ordinære generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Vedtagelse af nye vedtægter for Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening.
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter er indrykket i Melfarposten samtidig med indkaldelsen.
Forslag til nye, samt aktuelle vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen

Ekstraordinær Generalforsamling 9.2.2017

Kort_Gelsted_2017

På den ekstraordinære generalforsamling i Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening, var eneste punkt på dagsordenen fremlæggelse af resultatet af bestyrelsens forhandlinger omkring ny udbyder.

Bestyrelsen har gennemgået de modtagne tilbud, og har valgt EnergiFyn som kommende udbyder i området, blandt andet med baggrund i udvidelse af dækningsområdet, og det var det tilbud der blev forelagt medlemmerne på den ekstraordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen bød formanden, Erik Wunderlich, velkommen til Bredbåndsdirektør Carsten Nedergaard Hansen og Key Account Manager Martin Riis Larsen, der var tilstede som repræsentanter for EnergiFyn.

Formanden kunne på bestyrelsens vegne konstatere, at det har været et spændende forløb, specielt dialogen efter den ordinære generalforsamling, hvor det modtagne oplæg skulle ”finpudses”.

Fra foreningens side var det altovervejende ønsket om størst muligt dækningsområde, og sekundært tilslutningspriser og mindre tilpasning af de øvrige vilkår.

Efter et møde, hvor begge sider af bordet fremlagde ønsker og testede smertegrænser, kom EnergiFyn tilbage med et tilbud, der efter bestyrelsens opfattelse er ganske fornuftigt, og i meget stor grad tilgodeser foreningens ønsker.

Udvidelsen af området omfatter blandt andet følgende områder (se kort – rødt = krav om 50%):

*Dalbovej, Hønnerupvej til rundkørsel, Kirkebakken, Gelstedvej, Skaboes Gyde, Koldinghave, og Gelsted Mose.

*Agerstien, Dammen og Rødstensvej.                                                   (tilslutningskrav på 50%)

*Hylkedamvej, Ludvigsgaardevej og Hørkærvej.                                (tilslutningskrav på 50%)

*Taarup Udlod, Ørsbjerg Skov og dele af Grønnegade.                     (tilslutningskrav på 50%)

Tilslutningskravet på 50% er efter bestyrelsens opfattelse acceptabelt i de berørte områder, og der bør være en stor mulighed for at det kan opnås. Samlet set repræsenterer disse områder 105 adresser ud af i alt ca. 1.057 adresser.

Herudover bliver erhvervsområdet omkring Odensevej/Tåruplundvej også dækket, ligesom erhverv i de øvrige områder ligeledes kan få fiberløsning via EnergiFyn.

I bestående og nye områder vil det være muligt at tilslutte sig fiberbredbånd og WaooTV. For så vidt angår sidstnævnte, har Antenneforeningen indgået en foreningsaftale med favorable priser for TV pakker.

Er man medlem af Antenneforeningen, vil tilslutning, gravning og installation af fibermodem være uden omkostninger for den enkelte.  Ønsker man at blive medlem af foreningen og tilslutte sig (kræver TV-pakke fra Waoo), vil der i etableringsperioden være en pris på kr. 995,00 for ovennævnte. Normal etableringsomkostning er på kr. 2.995,00.

En enig generalforsamling stemte for bestyrelsens forslag. Der vil nu snarest blive underskrevet kontrakt med EnergiFyn så gravearbejdet kan påbegyndes. Tidsplanen er, at signallevering vil være klar senest når Antenneforeningens kontrakt med nuværende udbyder udløber i oktober 2018.


LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ

ANTENNEFORENING

indkalder til

Ekstraordinær Generalforsamling

torsdag, den 9.2.2017 kl. 19.30

på Gelsted Kro

med følgende dagsorden jævnfør vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse af resultat omkring ny udbyder og større udvidelse af foreningens dækningsområde,
jævnfør bemyndigelse på ordinær generalforsamling, den 1.12.2016.
Tilbudsgiver, EnergiFyn, vil være tilstede for uddybende spørgsmål.

3. Endelig bemyndigelse til bestyrelsen til indgåelse af aftale.

Bestyrelsen

Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil sætte kryds i kalenderen og møde op til den Ekstraordinære generalforsamling.


LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ ANTENNEFORENING

indkalder til generalforsamling torsdag, den 1.12.2016 kl. 20.00 på Gelsted Kro

med følgende dagsorden jævnfør vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
  4. Fastlæggelse af medlemsbidrag og indmeldelsesgebyr for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.

5a. Forslag fra Bestyrelsen på Generalforsamlingen i Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening på Gelsted Kro den 1.12.2016. 

*Jævnfør §12 i foreningens vedtægter indstilles det at bestyrelsen bemyndiges til fortsatte forhandlinger med bestående og/eller ny udbyder omkring større udvidelse af foreningens dækningsområde, herunder indgåelse af ny leveringsaftale på bredbånd og TV-pakker.

Forhandlingsresultatet vil blive forelagt til godkendelse på ekstraordinær generalforsamling i foreningen primo 2017. 

Baggrund og beskrivelse kan ses på www.lgla.dk (SE NEDENFOR)

Medlemmer der ikke har adgang til Internet, kan kontakte bestyrelsen for information på skrift.

  1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  3. Eventuelt

Redegørelse for Bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen, den 1.12.2016.

 

Antenneforeningen indgik tilbage i oktober 2005 kontrakt med Fyns Antenne og Elektronik omkring TV-og bredbåndsleverance i forbindelse med en større renovering af anlægget i 2005 og 2006.

Denne kontrakt udløber pr. 1.10.2018.

Bestyrelsen har i længere tid haft et stort ønske om udvidelse af foreningens dækningsområde, så der kan leveres til et noget større område end det nuværende. Specielt højere hastigheder på bredbånd er i fokus.

I forbindelse med at Fyns Antenne og Elektronik blev en del af Dansk Kabel TV i juli 2015, har vi efterfølgende været i en længere dialog omkring udvidelse af dækningsområdet.

I juni 2016 kom Yousee på banen med et oplæg og efterfølgende tilbud på udvidelse af dækningsområdet, der vil medføre at et antal nye husstande kan blive medlem af antenneforeningen og få bedre dækning omfattende TV og bredbånd. Bestående ledningsnet (coaxkabler) anvendes, så gravearbejdet alene omfatter udvidelsen. Tilbuddet indeholder foreningsaftale på levering af TV-pakker med mere fra Yousee.

Nuværende bredbåndsaftale fortsætter uændret frem til kontraktudløb i oktober 2018. Nye husstande kan tilsluttes denne.

Bestyrelsen så det som en naturlig ting at høre andre leverandører på markedet, hvorfor der blev taget kontakt til andre mulige udbydere.

Fra EnergiFyn har vi modtaget tilsvarende oplæg, der omfatter nedgravning af Fibernet i hele det nuværende område, samt en større udvidelse af dækningsområdet medførende at bestående og nye husstande kan blive tilkoblet Fibernet. Tilbuddet fra EnergiFyn omfatter tillige en foreningsaftale medførende billigere prisstruktur på TV-pakker med mere, samt levering af fiberbredbånd. EnergiFyn etablerer herudover også Fibernet til erhvervslivet i byen.

Da aftalerne endnu er i forhandlingsfase, kan tilbuddene ikke fremlægges i fuld ordlyd.

Når aftalerne er færdigforhandlet, vil disse blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling med bestyrelsens indstilling.