Historie

Antenneforeningens historie.

Med baggrund i en artikel i Fyns Stiftstidende, den 30.7.1988, hvor det oplyses, at Fynske Tv-seere vil få en kæmperegning, hvis man fortsat vil se Tysk Tv, ligesom det meddeles at DR-1 skifter fra VHF til UHF, etableres en lille gruppe på foranledning af Kristian Haugaard, med det formål at få startet en antenneforening i området, Gelsted, Lunge og Lunghøj. Arbejdet gik hurtigt i gang og forløb således:

03.08.1988: Kopi af artiklen i Fyns Stiftstidende samt en svarkupon blev udsendt til samtlige husstande, for at måle interessen. Ejby Kommune blev samtidig kontaktet for mulig interesse i at medvirke til finansieringen af anlægget, ligesom der blev aftalt møde med mulige leverandører af antenneanlæg.

31.08.1988: Interessen var stor nok til at gå videre. Der blev etableret et samarbejde med et anerkendt antennefirma, som kunne tilbyde 10 Tv-kanaler, og 5 Radio-kanaler til en pris af ca. kr. 6.000,00 pr. husstand, forudsat at der stadig var nok der ville være med. Der blev udsendt 562 stk. svar-kort, som skulle returneres senest 19.9.1988, svaret var dog ikke bindende. Ved tilbagesvar manglede der tilsagn fra ca. 50 husstande, for at projektet kunne gennemføres. Det blev derfor besluttet at afholde et orienteringsmøde på Gelsted Kro den 3.10.1988.

11.10.1988: Stiftende generalforsamling, hvor der blev vedtaget vedtægter, og valgt bestyrelse med følgende sammensætning: Henning Petersen (formand), Erik Wunderlich (kasserer), Henrik Hermansen (sekretær), Karl Kristian Nielsen og Børge Frederiksen. Suppleanter: Kristian Haugaard og Jørgen Christensen. Revisor: Edith Olsen, Bent Sørensen. Revisorsuppleant: Bjarne Hansen.

14.10.1988: Kontrakt, tilslutningsaftale og vedtægter blev sendt ud til de husstande, der havde udvist interesse. 27.10.1988: Indkomne kontrakter var 110 stk., hvilket var for lidt, da antenneudbyderen (Kjærulff Antenner) havde sat 200 tilmeldinger som minimum for igangsættelse. De resterende husstande som havde svaret ja på den første forespørgsel blev kontaktet pr. telefon, uden at der blev opnået tilstrækkeligt grundlag for at etablere et antenneanlæg i området. I en lang periode herefter, helt frem til april 1989, arbejdede gruppen videre med andre og nye muligheder for at få etableret anlægget. Den store indsats bar dog ikke frugt, og da et sidste forsøg på at få finansieringen på plads med kommunale midler slog fejl, blev sagen reelt opgivet, og der blev gjort klar til opløsning af den nystiftede forening. Inden dette skete, blev bestyrelsen kontaktet af firmaet Finvik, som var en helt ny udbyder, der ville ind på markedet, både i store og små områder. Efter en kort dialog, hvor bestyrelsen blev overbevist om selskabets seriøsitet, blev det besluttet at forsøge endnu engang.

26.06.1989: Ny generalforsamling, med vedtagelse af nye vedtægter, tilpasset Finvik’s koncept. 15.08.1989: Informationsmøde på Gelsted Kro, hvor Finvik meddelte, at man ville etablere anlægget uden nogen form for undersøgelse eller tilmelding på forhånd – man havde tiltro til, at der udover de tidligere tilmeldte, snart ville komme mange flere, når anlægget kørte.

14.02.1990: Gravearbejdet påbegyndes, og i juli/august er anlægget fuldt udbygget og sendeklar. I årene efter har antenneanlægget stort set kørt upåklageligt, dog med skiftende udbydere, da Finvik den 16.5.1993 overdrager rettigheder og forpligtelser til firmaet Flemming Kjærulff A/S, der selv i 2003 overdrog kontrakten til den nuværende udbyder, Fyns Antenne og Elektronikcenter A/S.

30.11.2005: På generalforsamlingen for foreningsåret 2004/2005, blev bestyrelsen bemyndiget til at færdigforhandle en større omlægning og modernisering af anlægget, som blev tilbudt foreningen af udbyderen uden kontingentstigning eller lignende. Betingelsen for renoveringen var, at der blev indgået en ny kontrakt, med en 12-årig løbetid. Herudover ville der blive etableret returveje på anlægget, således at der også kunne tilbydes Internet og IP-telefoni.

01.06.2006: Anlægget er nu omlagt og moderniseret, ligesom returvejene er på plads. Der er udsendt skrivelse til medlemmer herom, bilagt mulighed for tilmelding til Internet og efterfølgende til IP-telefoni.

01.07.2015: Fyns Antenne og Elektronik blev overtaget af Dansk KabelTV (Yousee), med virkning fra 1.7.2015.

01.06.2016: I forbindelse med kommende kontraktudløb med FAE/Dansk KabelTV/Yousee pr. 1.10.2018, startede bestyrelsen en undersøgelse omkring udbydere og udvidelse af foreningens dækningsområde. Bestyrelsen havde i længere tid haft et stort ønske om udvidelse af foreningens dækningsområde, så der kan leveres til et noget større område end det nuværende.

Efter en længere dialog kom Yousee på banen med et oplæg og efterfølgende tilbud på udvidelse af dækningsområdet, der ville medføre at et antal nye husstande kunne blive medlem af antenneforeningen og få bedre dækning omfattende TV og bredbånd.
Bestående ledningsnet (coaxkabler) anvendes, så gravearbejdet alene omfatter udvidelsen. Tilbuddet indeholdt foreningsaftale på levering af TV-pakker med mere fra Yousee.

Bestyrelsen så det som en naturlig ting at høre andre leverandører på markedet, hvorfor der blev taget kontakt til andre mulige udbydere.

Fra EnergiFyn modtog bestyrelsen tilsvarende oplæg, der omfattede nedgravning af Fibernet i hele det nuværende område, samt en større udvidelse af dækningsområdet medførende at bestående og nye husstande kan blive tilkoblet Fibernet. Tilbuddet fra EnergiFyn omfattede tillige en foreningsaftale medførende billigere prisstruktur på TV-pakker med mere, samt levering af fiberbredbånd. EnergiFyn ville herudover også etablere Fibernet til erhvervslivet i byen.

Bestyrelsen fik på generalforsamling i december 2016 mandat til at fortsætte dialog med udbydere, og kunne på ekstraordinær generalforsamling primo 2017 præsentere resultat af tilbudsgennemgang og fik endelig bemyndigelse til at indgå aftale med EnergiFyn og Waoo om etablering af fibernet i Gelsted og omegn.

Entrepriseaftale og Foreningsaftale med EnergiFyn blev underskrevet den 25.4.2017, og gravearbejde, orienteringsmøder med mere blev igangsat primo 2018. Det var en betingelse, at bestående medlemmer blev tilsluttet nyt fibernet og TV senest 1.10.2018, hvor tidligere aftale udløb. Bestående medlemmer fik gratis gravning og tilslutning, og der var attraktivt tilbud til nye medlemmer af LgL Antenneforening.

Med indgåelse af aftaler med EnergiFyn nedlægger LgL Antenneforening bestående coaxanlæg når etablering af nyt fibernet er på plads, og skifter dermed status til en forening der indgår og overvåger aftaler med udbydere af TV-signaler. Aftalen med Waoo TV løber i 5 år til 1.10.2023.

01.10.2018: Signal for bestående medlemmer blev åbnet som planlagt, og gravearbejdet fortsatte i de resterende zoner, med forventet afslutning i marts 2019.