Vedtægter

Vedtægter for Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening (LgL)

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:
§ 1
1. Foreningens navn er Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening og foreningens hjemsted er Middelfart Kommune.

§ 2
1. Foreningens formål er via eget bredbåndskabelanlæg selv, – eller ved indgåelse af aftale med tredjemand om dennes forsyning via det ham tilhørende forsyningsnet – til foreningens medlemmer at udbyde:
a) danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler,
b) kapacitet til brug for datatransmission og
c) serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
2. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
3. Foreningens geografiske dækningsområde i henhold til stk. 1 tilstræbes at være Gelsted by og omegn.

MEDLEMMERNE:

§ 3
1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen eller er tilsluttet foreningens bredbåndskabel-anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen. Enhver som i foreningens forsyningsområde er tilsluttet det forsyningsnet tilhørende tredjemand med hvem foreningen måtte have indgået aftale efter § 2, stk. 1 kan efter anmodning optages i foreningen, mod at betale gældende indmeldelsesgebyr.
2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabel-anlæg eller det forsyningsnet tilhørende tredjemand med hvem foreningen måtte have indgået aftale efter § 2, stk. 1 mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.
3. Foreningen er ikke forpligtet til at opretholde signalforsyning til medlemmer som er tilsluttet forsynings-net tilhørende tredjemand såfremt foreningens aftale med tredjemand ophører.

§ 4
1. Der opkræves hos medlemmerne en tv-pakke pris indeholdende et medlemsbidrag (kontingent) pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift.
Det årlige bidrag fastsættes i overensstemmelse med stk. 2, og opkræves i op til fire lige store andele kvartalsvis forud.
2. Priserne for de udbudte tv-pakker i det kommende regnskabsår fastsættes og udmeldes hvert år i november.
3. For nye medlemmer betales første opkrævning for den måned, hvor indmeldelse finder sted.

§ 5
1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.
3. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

§ 6
1. Medlemmernes modtagelse af ydelser jf. § 2, sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling, på hjemmeside eller gennem en på anlægget værende info-kanal / tekst-tv.

§ 7
1. Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen med tre måneders skriftligt varsel til udløbet af en måned, eller med samme varsel som ved den tredjemand som foreningen har indgået aftale med.
2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

GENERALFORSAMLING:

§ 8
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes ordinært senest i december, og indkaldes gennem den lokale presse med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
4. Fastsættelse af medlemsbidrag og indmeldelsesgebyr for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10% af medlemmerne kræver det skriftligt og med angivelse af dagsorden.
Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt, og senest 3 uger efter modtagelse af begæringen herom, med den i begæringen angivne dagsorden.
For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære generalforsamlinger.

§ 9
1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Afstemningsformen afgøres af dirigenten.
2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.
3. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.
4. Et medlem kan – udover sin egen stemme – ved skriftlig fuldmagt maksimalt afgive stemme for et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

LEDELSE – TEGNING – HÆFTELSE:

§ 10
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at henholdsvis to og tre medlemmer af bestyrelsen hvert andet år er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
2. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

3. Der vælges 1 bestyrelsessuppleant, som er på valg hvert år. Der vælges 1 revisor som er på valg hvert år. Revisorsuppleant do.

§ 11
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

REGNSKAB OG ØKONOMI:

§ 12
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
2. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidraget (kontingent) og indmeldelsesgebyrer for det kommende år, af generalforsamlingen.
Revisionen finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning.

RESTANCER:

§ 13
1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

FRAFLYTNING:

§ 14
1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem, såfremt han betaler det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr samt eventuelt genopkoblingsgebyr.
2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at give meddelelse om ejerskiftet.
3. Fraflyttere er uberettigede til at medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen, eller den tredjemand, hvormed foreningen har indgået aftale.

VEDLIGEHOLDELSE – KONTROL –TEKNISK INSTALLATION:

§ 15
1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, som tilhører den tredjemand, hvormed foreningen måtte have indgået aftale, jf. § 2.
2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til de i stk. 1 nævnte anlæg, som forstyrrer disse. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af de i stk. 1 nævnte anlæg kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen hertil.

§ 16
1. Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.

§ 17
1. Bestyrelsen fører tilsyn med vedligeholdelsen af det foreningen tilhørende anlæg.
2. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation for det foreningen tilhørende anlæg er til stede og løbende vedligeholdes.

UDVIDELSER:

§ 18
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af foreningens anlæg til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.
2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af foreningens anlægskapacitet og anvendelses-muligheder, såfremt sådanne beslutninger ikke er stridende mod tidligere generalforsamlingsbeslutninger.
3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.
4. Sammenlægning af det foreningen tilhørende antenneanlæg med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER – FORENINGSOPHØR:

§ 19
1. Foreningen opløses, hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
2. Ændring af nærværende vedtægter samt beslutning om foreningens opløsning, herunder i de i stk. 1 nævnte tilfælde, forudsætter, at 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling under iagttagelse af § 8. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen eller beslutning om foreningens opløsning vedtages ved almindelig flertalsbeslutning blandt de fremmødte stemmeberettigede deltagere.
3. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem de på ophørstids-punktet værende medlemmer.

FORTOLKNING:

§ 20
1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling, på hjemmeside eller gennem en på anlægget værende info-kanal / tekst-tv.

Nærværende vedtægter afløser vedtægter af 12. december 2002 og er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 4.12.2018.

 

Erik Voigt Wunderlich                              Henning Petersen                   Børge Frederiksen
Formand                                                      Næstformand                            Kasserer

 

Karl Kristian Nielsen                              Anne Thygesen Led